klantenservice

klantenservice

Klantenservice

 

de volgende hoofdstukken komen aan bod:


1. Werkwijze

2. Verzending

3. Retourneren

4. Algemene voorwaarden

5. Garantie

6. Klachten

7. Service

 

 

1. Werkwijze

 

Hieronder geven wij u een toelichting over de werkwijze van HM Timepieces.

 

Bereikbaarheid

 

Per telefoon (06-40080088):

Wij zijn elke werkdag van 18:00-22:00 uur telefonisch bereikbaar.

Mocht uw oproep niet worden beantwoordt, dan kunt u altijd mailen:mail@hm-timepieces.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

Per e-mail (mail@hm-timepieces.nl)

Wij streven er naar om alle e-mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

 

Harald Maas Horloges

Harald Maas is het eigen horlogemerk dat HM Timepieces verkoopt. Door middel van de knop “Horloges” in het navigatiemenu boven in de website kunt u alle modellen bekijken. Op dit moment bestaat het assortiment van Harald Maas uit verschillende modellen herenhorloges.

 

Bestellen

Wanneer u het gewenste product gevonden heeft dan kunt u door middel van de knop “bestellen” in het navigatiemenu boven in de website het juiste model selecteren. Door te klikken op “bestel” zal u worden doorgelinkt naar de site mijnwebwinkel.nl. De bestelling zal via deze site worden verwerkt.  Het is mogelijk om meerdere producten in een keer te bestellen.

 

Bevestiging bestelling

Van uw bestelling via de site ontvangt u automatisch per e-mail een bevestiging.

 

Na ontvangst van de betaling ontvangt u via mail@hm-timepieces.nl een betalingsbevestiging / factuur. Hierin zal ook de levertermijn worden vermeld. 

 

Bezorgkosten

Alle prijzen zijn inclusief verzenden in Nederland. Er worden geen extra kosten voor verzending in rekening gebracht. Voor verzenden buiten Nederland zullen extra bezorgkosten worden berekend.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in EURO’S inclusief BTW en verzendkosten.

 

Betaling:

U betaalt na ontvangst van de automatische orderbevestiging. 

Betalingen dient u vooraf over te maken op rekeningnummer 4580.98.493 t.n.v. H.A. Maas te Delft. Na ontvangst van de betaling ontvangt u via mail@hm-timepieces een betalingsbevestiging. Op dat moment zal ook uw bestelling zo spoedig mogelijk worden geleverd.

 

Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om direct via  I-deal te betalen. Wij streven er naar dat dit binnenkort ook mogelijk is.

 

Voorraad / levertijd:

In verband met de veiligheid en investeringskosten heeft HM Timepieces een beperkte voorraad.

 

Wanneer bij het productoverzicht direct leverbaar staat vermeld, is het product op voorraad.

Indien het product op voorraad is, zal de levering binnen 5 werkdagen, na ontvangst van de betaling, plaatsvinden.

 

Indien het product niet op voorraad is, kunt u wel uw bestelling doorgeven.

HM Timepieces informeert u zo spoedig mogelijk over de verwachte levertijd. Afhankelijk van de leverancier zal het product in de meeste gevallen tussen 3 a 5 weken alsnog geleverd kunnen worden.

 

Indien het model niet meer leverbaar is, kunt u voor dezelfde waarde een ander product kiezen 

of ontvangt u het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk retour. Het bestellingsysteem is niet gekoppeld aan de voorraad op de website, hierdoor is het mogelijk dat de verkoop van een laatste product niet verwerkt is op de website.

 

Winkel / showroom:

HM Timepieces is een webwinkel en beschikt niet over een showroom.

Alle producten zijn door middel van foto’s zo goed mogelijk weergegeven op de website.

 

2. verzending

 

Verzendinformatie

Wij hebben ervoor gekozen om alle bestellingen boven de € 100,- (inclusief BTW) aangetekend te versturen. Hiermee kunnen wij een goede ontvangst  van uw product zoveel mogelijk waarborgen. Zodra uw betaling binnen is, wordt de bestelling ( indien op voorraad ) binnen 5 werkdagen bezorgd.

 

Bestellingen onder de € 100,- (inclusief BTW) zullen gewoon per post of eventueel aangetekend worden verstuurd.

 

Verzendkosten

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de verzendkosten in Nederland.

Voor de verzending naar het buitenland zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

3. Retourneren

 

Indien de bestelling niet aan uw verwachting voldoet, verzoeken wij u, dit na ontvangst, binnen 14 dagen aan ons te melden via mail@hm-timepieces.nl. Na ontvangst van de melding zullen wij u het retourformulier per e-mail toezenden. Wij verzoeken u het artikel samen met het ingevulde retourformulier binnen 30 dagen aan ons te retourneren.

 

Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden:

Niet gebruikt

Onbeschadigd

Indien redelijker wijs mogelijk in originele verpakking

De kosten voor aangetekend verzenden naar HM Timepieces zijn voor rekening van de consument.

 

Het betaalde bedrag wordt binnen 10 werkdagen teruggestort op uw rekening. Mocht het verschuldigde bedrag na twee weken NIET op u rekening staan, neem dan contact op met onze klantenservice via mail@hm-timepieces.nl.

 

4. Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.Dag: kalenderdag;

8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2.Identiteit van de ondernemer

 

HM Timepieces 

 

Telefoonnummer:06-40080088 (op werkdagen tussen 18.00 – 22.00 uur)

E-mailadres:mail@hm-timepieces.nl

 

KvK Den Haag: 27318761

BTW-nummer: NL1051.42.736B01

 

Artikel 3.Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4.Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5.De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6.Herroepingsrecht

Artikel 6a.Herroepingsrecht bij levering van producten

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6b.Herroepingsrecht bij levering van diensten

1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 

2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7.Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8.Uitsluiting herroepingsrecht

1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a)die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)die snel kunnen bederven of verouderen;

e)waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f)voor losse kranten en tijdschriften;

g)voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c)betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9.De Prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven. 

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a)deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10.Conformiteit en Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11.Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12.Duurtransacties

1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13.Betaling

1.Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14.Klachtenregeling

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Garantie

HM Timepieces geeft standaard 12 maanden garantie op uw aankoop. De garantie gaat in op de aankoopdatum van het horloge, deze staat vermeld op de factuur. Een uitzondering op deze garantietermijn zijn horloges waar een korting van 25% of meer op zit. De garantie op deze horloges is 3 maanden.

 

Mocht het horloge defect raken in de garantieperiode dan zal het horloge gratis worden gerepareerd. Mocht het horloge niet meer gemaakt kunnen worden dan krijgt u een nieuw horloge. Indien het horloge niet meer leverbaar is treden wij u  in overleg voor een correcte afhandeling. Het retourneren van het aankoopbedrag is niet mogelijk. HM Timepieces houdt zich het recht voor een vergelijkbaar model aan te bieden ter vervanging.

 

Buiten de garantie vallen de volgende onderdelen:

Batterij

Horlogeglas

Horlogebandje en sluiting

Kroon/schroef

Steentjes bevestigd aan buitenkant van het horloge

Horlogekast

 

De garantie vervalt:

Als u zelf het horloge open maakt

Bij onjuist gebruik van het horloge

Bij ongelukken

Bij waterschade, behalve als het horloge waterdicht is

Waterschade veroorzaakt door grote temperatuurverschillen of geopende kroon

Waterschade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de specifieke waterdichtheid van het horloge

Alle defecten veroorzaakt door menselijk handelen, niet vallend onder productiedefecten

Handelingen waarvoor logischerwijs geen garantie geboden kan worden

Reeds door de klant, of door derde firma’s geopende of gerepareerde producten

 

Algemene informatie / adviezen:

Wees voorzichtig met uw horloge. Vooral automatische horloges bestaan uit gecompliceerde techniek hetgeen voorzichtigheid met zich meebrengt.

Voorkom hevige schokken, contact met chemische producten en magnetische invloeden.

Let erop dat de kroon/schroef altijd afgesloten is. Mocht deze open staan, dan is de aangegeven waterdichtheid niet meer te garanderen. 

Ter voorkoming van condens en vocht in uw horloge let u er s.v.p goed op dat de kroon altijd afgesloten is, en wees bedacht op te grote temperatuurverschillen.

 

Mocht bij nadere inspectie blijken dat een defect product niet binnen de garantiebepalingen valt dan wordt te allen tijde de klant hiervan op de hoogte gesteld.

 

Wanneer uw horloge tijdens de garantieperiode defect raakt kun je contact opnemen met onze klantenservice. Wij zullen u vervolgens adviseren over reparatie of vervanging van uw aankoop.

 

5. Klachten

 

Indien u een klacht heeft over het product dat u heeft gekocht verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te melden. U kunt hiervoor een mail sturen naar mail@hm-timepieces.nl.

Wij raden u aan om het factuurnummer en datum te vermelden.

 

Binnen 7 werkdagen berichten wij u over de afhandeling van uw klacht.

 

6. Service

 

Alle horloges die bij HM Timepieces zijn gekocht kunnen bij ons worden gerepareerd. 

Ook als dit buiten de garantietermijn valt. 

 

De reparaties zullen in eerste instantie door Harald Maas zelf worden uitgevoerd.

Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk met specialisten die ingeschakeld kunnen worden voor de reparatie van uw horloge. Als uw horloge gerepareerd moet worden kunt u dit melden via mail@hm-timepieces.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen en verdere afspraken maken.

 

Reparatiekosten en voorwaarden:

De kosten voor aangetekend verzenden naar HM Timepieces zijn voor rekening van de consument.

HM Timepieces berekent na ontvangst van het horloge € 15,- voor onderzoek- en administratiekosten en het aangetekend retour zenden.

HM Timepieces onderzoekt na ontvangst van het horloge de reparatie mogelijkheden. De consument ontvangt een prijsopgave. 

Indien het horloge niet gerepareerd kan worden, zal het aangetekend retour worden gestuurd.

De consument bepaalt zelf of de reparatie wel of niet moet worden uitgevoerd. 

 

 

Delft

Nederland (privacy beleid)

Tel : 06 400 800 88

E-mail:contact@haraldmaas.nl